LET OP: Beginners intensief avond start 29 juli ; ZOMERCURSUS 10 dagen intensief van 31 juli t/m 15 augustus. Individuele trainingen ons specialisme!

Reglement persoonsgegevens ITHA Taaltraining Rotterdam 2023

Met verwijzing naar de wet (WBP) inzake de handmatige en elektronische verwerving en opslag van persoonsgevens.
Het reglement is van toepassing op persoonsgegevens van cursisten, medewerkers en belanghebbenden betrokken bij de cursusactiviteiten van ITHA taaltraining.

 1. Het doel
  ITHA verzamelt gegevens van cursisten die zij noodzakelijk acht voor inschrijving in een programma en om contact te onderhouden met de cursist tijdens en na de cursusperiode.

 2. Geregistreerde gegevens.
  a. Het cursisten inschrijfformulier:
  Naam, geslacht, adres, geboortedatum, nationaliteit, talenkennis, opleidingsniveau, werkzaam of studerend bij... telefoonnummer, emailadres.
  b. Het toets- certificaatbestand: naam, testresultaat, datum.
  c. Correspondentie en verslaglegging van individuele programma ‘s.
  d. Gegevens m.b.t. de financiële afwikkeling van de factuur.

 3. Toegang tot de registratie gegevens
  Medewerkers van ITHA zijn bevoegd persoonsgevens in het bestand op te nemen, te wijzigen en te verwijderen. Dit in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de directie en uitsluitend ter effectuering van het bestandsdoel.

 4. Beveiliging van de persoonsgegevens.
  Dit omvat alle fysieke, computertechnische en organisatorische maatregelen teneinde onrechtmatige toe-eigening van persoonsgegevens te belemmeren. Dit omvat o.a. afsluitbare ruimtes voor het fysieke archief en de bescherming van data opgeslagen in computers. Maatregelen zoals wachtwoord bescherming; een effectief virusprogramma; beveiligde internetverbinding. ITHA maakt geen gebruik van Cookies.

 5. Informatie verschaffing aan derden
  In principe worden aan derden geen gegevens verstrekt tenzij:
  a. dit voortvloeit uit het doel van het bestand
  b. betrokkene instemt
  c. dit een vereiste is ingevolge een wettelijk voorschrift
  d. het een publiekrechtelijke instantie is en er om verzocht wordt.
  Het betreft de volgende categorieën : technisch beheer van ICT programmatuur: accountantscontrole en geschilleninstanties

 6. bewaartermijn en vernietiging van persoonsgegevens
  De persoonsgegevens worden tot 4 jaar na beëindiging van een cursus bewaard.
  Na 4 jaar worden de gegevens vernietigd of zoveel eerder indien de direct betrokkene daarom verzoekt.

 7. Inzage , correctie en verwijdering van persoonsgegevens
  Cursisten hebben recht op inzage, correctie en/of verwijdering van opgeslagen persoonsgegevens. De cursist dient daarvoor per mail ( info@itha.nl) of per post een verzoek in t.a.v. de directie ITHA.
  Gegevens worden verwijderd tenzij dit in strijd is met de wet of er andere dringende redenen zijn om de gegevens in stand te houden.
  Binnen 4 weken, na indiening van het verzoek tot inzage /correctie/verwijdering, bericht de verantwoordelijke bij ITHA in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.

  2022 ® ITHA